سه پایه Selfie Stick را می توان بین  که آن را بسیار مناسب برای عکس، FaceTime، کسب و کار و بیشتر. طراحی جمع و جور برای گرفتن این Selfie Stick در همه جا شما بروید، خود را معمولی خود را سبک تر، اما کاربردی تر.