تاخیر در صفحه کوچک، مدت زمان طولانی قطعا باعث ناراحتی چشم می شود، به طوری که به راحتی منجر به کوتاه شدن می شود. اما به یک صفحه بزرگ تبدیل شده است، دور از صفحه نمایش دور بمانید، بیشتر به چشم خود را با پخش کننده رسانه های بی سیم ما آزاد خواهد شد. بنابراین، این دونگ تلویزیون بی سیم ممکن است بخش مهمی از زندگی روزمره باشد