شارژر ماشین

به ماشین، کامیون و یا سیگار سیگار خود را روشن تر می کند تا شارژ قوی را تحویل دهد

ویژگی های ایمنی شامل توقف اتوماتیک، جذب ارتعاش، و ساخت و ساز نسوز