شارژ امن گواهی شده: شارژر قابل حمل ساخته شده با حفاظت چندگانه در برابر حفاظت از بیش از حد شارژ، بیش از حد تخلیه، بیش از حد ولتاژ، بیش از حد تخلیه، بیش از حد ولتاژ، به شارژ فشرده تبدیل می شود زمانی که دستگاه شما به طور کامل شارژ، همچنین پشتیبانی از عبور از طریق شارژ، اجازه می دهد تا تلفن را با استاندارد شارژ کنید  خروجی در حالی که شارژ بانک برق