صاحب ماشین

دارنده تلفن همراه برای ماشین، تست ستبری نظامی درجه را تصویب کرد، این است که بیش از 10 برابر بیش از 10 x است. این می تواند قابل استفاده مجدد باشد شما می توانید آن را بر روی ماشین لباس خود و یا شیشه جلو اتومبیل قرار دهید. همچنین، شما می توانید از آن در خانه استفاده کنید، هنگامی که تحصیل، ویدئو، تدریس یا گوش دادن را می توانید به طور کامل روی میز قرار دهید. به طور کامل دست آزاد و قابل تنظیم قابل تنظیم است.

earldom  هدفون