بسیار مقاوم به شکستگی یکی از بزرگترین نقاط فروش آن است. قبل از ساخت، آن را قبل از پردازش در یک کوره خشک کردن برای حذف رطوبت برای ایجاد تعادل محتوای آب بین ساختار داخلی و سطح.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.