این محصول ضد انقباض است. فرآیند کاهش مکانیکی برای ساخت پارچه برای کاهش عرض و / یا طولی انجام می شود، به طوری که یک پارچه ایجاد می کند که در آن گرایش باقی مانده به کم شدن کاهش می یابد حداقل است.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.