این محصول آسان نیست برای شکستن یا پارگی. این کار با پیچیدگی مناسب از نخ ها انجام می شود که مقاومت اصطکاک را در میان فیبرها افزایش می دهد، از این رو، توانایی فیبر برای مقاومت در برابر شکستن افزایش می یابد.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.